Tra cứu Thời khóa biểu dành cho Học viên Trung tâm các khóa

Sau khi học viên đã đăng ký học. Trung tâm sẽ sắp xếp thời gian học cho học viên.